Karolis Podolskis. Kairiųjų idėjų atspindys Marijampolės politiniuose sprendimuose


 Powered by Max Banner Ads 

„Savivaldoje nėra vietos politikai“, „savivalda – tik ūkinių klausimų administravimas“. Ne kartą tenkant išgirsti šias ir panašaus pobūdžio frazes, kyla klausimas, ar tikrai savivaldybėje be tų kasdienių „žemiškų“ ūkinių klausimų sprendimo, nėra vietos partinei ideologijai, vienokių ar kitokių politinių pažiūrų realizavimui?

Viena iš nūdienos temų „ant bangos“ – socialdemokratų partijos krizė, socialdemokratinių vertybių išsižadėjimas, nesugebėjimas vykdyti kairiosios politikos, ar kodėl ši partija Seimo rinkimuose patyrė tokį netikėtą pralaimėjimą.

Diskutuojant apie socialdemokratines vertybes norėčiau atsitraukti nuo nacionalinės plotmės ir panagrinėti konkrečiai Marijampolės atvejį, kaip savivaldybėje įgyvendinama kairioji politinė darbotvarkė ir kodėl jau daugiau kaip 15 metų marijampoliečiai pasitiki socialdemokratinėmis idėjomis, o kiekvieną savivaldybės tarybos kadenciją į tarybą išrenka vis daugiau šiai politiniai srovei atstovaujančių politikų.

Laisvė, lygios galimybės, socialinis teisingumas bei solidarumas – pamatinės socialdemokratinės politinės veiklos vertybinės gairės, kurios įpareigoja pirmiausia skirti dėmesį paprastiems darbininkams, socialiai pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, moterų teisių užtikrinimui, vaikų teisių apsaugai, švietimui, smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimui.

Taigi, kyla klausimas, kaip Marijampolės socialdemokratai savivaldos lygmeniu įgyvendina šias vertybes?

Pasiremiant praeitų metų Marijampolės savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos ataskaitomis pateiksiu keltą socialdemokratinės darbotvarkės įgyvendinimo pavyzdžių.

Dėmesys smulkiam ir vidutiniam verslui, verslumo skatinimui, siekis kurti naujas darbo vietas

Marijampolės taryba per 2016 metus paramai verslui paskirstė 12,6 tūkst. Eur. (2015 m. – 11,4 tūkst.) lėšų 25 savivaldybės teritorijoje veikiantiems smulkaus ir vidutinio verslo subjektams.

Pagalba besiplėtojančiam verslui buvo skirta ir per mokesčių lengvatas nekilnojamam turtui bei sumažinant ar atleidžiant nuo žemės nuomos mokesčio.

Nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimui ar atleidimui nuo jo skirta lengvatų už 122,8 tūkst. Eur. Valstybinės žemės nuomos mokesčio sumažinimui ar atleidimui nuo jo, suteikta lengvatų už 59,4 tūkst. Eur.

Kalbant apie galimybę kurtis naujoms darbo vietoms matyti, jog tai prioritetinis klausimas Marijampolės vadovų darbotvarkėje.

Įsteigta Laisvoji ekonominė zona (LEZ) dėl taikomų nekilnojamojo turto ir pajamų mokesčių lengvatų bei geros strateginės padėties jau priviliojo danų milžinę langų ir durų gamybos įmonę „Dovista“.

Investicija į LEZ, geležinkelį, žiedines sankryžas, gatvių remontą, tai neabejotinai investicija į ateitį sudarant patrauklias sąlygas kurtis ir plėtotis verslui, o kartu ir skatinti gyventojų verslumą bei užimtumą.

Parama šeimai, skurstančiam žmogui, pagalba vaikui

Iš praeitų metų savivaldybės administracijos ataskaitos matyti, jog savivaldybės kairysis flangas dėjo nemažas pastangas, kad būtų remiamos nepasiturinčios šeimos, padedant joms sumažinti nepriteklių, bristi iš skurdo.

Nebuvo užmiršti žmonės besikreipiantys dėl transporto lengvatų kompensacijos.Šiems 124 gyventojams buvo išmokėta beveik 20 tūkst. Eur. parama.

Vienas pagrindinių socialdemokratų uždavinių – demografinių problemų sprendimas. Šeimų, kurios kreipėsi dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui Marijampolės savivaldybėje padidėjo 7,5 proc. Vienkartinė išmoka vaikui 2016 m. skirta už 656 vaikus, 2015 m. – už 610 vaikų.

Parama modernizuojant būstą taip pat neliko nuošalyje. Padidėjus asmenų, besikreipiančių dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti palūkanų apmokėjimą Marijampolės savivaldybės taryba 2016 m. piniginei socialinei paramai mokėti sąmatoje patvirtino beveik 1,4 mln. Eur.

Neįgaliųjų poreikiams per praeitus metus skirta 40 tūkstančių eurų. Neįgaliųjų socialinės integracijos programos pinigais finansuotas neįgaliųjų vasaros poilsis, apmokėta už baseino paslaugas, įsigytos neįgaliųjų techninės pagalbos priemonės, įgyvendintos savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo bei savipagalbos programos ir t.t. Neįgaliųjų socialinės integracijos lėšomis finansuotomis paslaugomis pasinaudojo apie 1200 neįgaliųjų ir jų šeimos narių.

Rūpestis švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalais

Marijampolės kairiųjų programa pabrėžia ir pilnavertišką bei tolerantišką kultūrinės aplinkos plėtojimą, aplinkos, kuri sieja kiekvieną iš mūsų su mūsų gyvenamos vietos istorija, tradicijomis, paveldėtomis kultūros vertybėmis.

Štai kodėl a.a. meras V. Brazys vykdė, o dabar laikinoji merė Irena Lunskienė tęsia kultūros įstaigų reformą. Norima pasiruošti ne tik Marijampolės, kaip Lietuvos kultūros sostinės paminėjimui, bet svarbiausia, užtikrinti, kad kultūros paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos žmonėms.

Ir pokyčiai vyksta ne tik sujungtų Dailės ir muzikos mokyklų, o dabar jungiamų kultūros centro bei Laisvalaikio ir užimtumo centro įstaigų kontekste, bet ir siekiant pritraukti pasaulinio lygio menininkus ir kultūros žinovus, kurie čia dovanoja savo talentą, kurdami meno šedevrus, prisidedant prie vietos kultūrinio potencialo idėjų įgyvendinimo.

Investicijos į žmogų – svarbiausias socialinės gerovės plėtros kelias, o švietimas ir mokymasis visą gyvenimą – visuomenės pažangos variklis.

Marijampolė yra ta savivaldybė, kuri visuomet siekė kuo kokybiškesnio švietimo paslaugų tinklo. Ir nors emigracijos problemos padarė didelę žalą Sūduvos regionui, čia turime ilgametes tradicijas puoselėjančias ir aukštus pasiekimus demonstruojančias mokyklas, švietimo, profesinio rengimo centrus, vienintelę regione aukštąją mokyklą – Kolegiją.

Ir nors Kolegija yra Švietimo ministerijos pavaldume socialdemokratai mato rūpestį paskatinti ir paremti savo krašto jaunimą – studentus. Todėl savivaldybės taryba yra įsteigusi fondą iš kurio kasmet vienkartines stipendijas gauna Marijampolės kolegijos studentai.

Tai vis tik, ar reikalinga socialdemokratija savivaldoje?

Mano paminėti pavyzdžiai iliustruoja, kaip galima savivaldybėje įgyvendinti kairiosios ideologijos vertybes: atkreipti dėmesį į sunkiau gyvenančių žmonių interesus padedant jiems; investuoti į studentus, kad turėdami tinkamą išsilavinimą galėtų integruotis į regiono darbo rinką; padėti išgyventi nuosmukius smulkiam ir vidutiniam verslui, kad atsitiesęs jis investuotų į plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą; skirti dėmesį susisiekimo infrastruktūrai ir viešosioms erdvėms, kad tai paskatintų ne tik įmonių, bet ir turistų pritraukimą.

Palikti rinką savireguliacijai, kad kiekvienas kovotų už save? taikyti prekybininkams vienodus žemės ir turto mokesčius neatsižvelgiant į objektyvias sunkumų priežastis? Atsisakyti didesnės paramos skurstantiems? Atiduoti privatizavimui įmones, kurios gyventojams teikia viešąsias paslaugas? Ne, tai nėra socialdemokratinių pažiūrų atstovų vertybės. Priešingai – kairieji savivaldoje pasisako už mechanizmus, kurie paprastiems žmonėms amortizuotų ekonominių krizių sukeltus padarinius, padėtų atsitiesti ir leistų oriai gyventi.

Ar grįšime prie socialdemokratinio kurso ir Lietuvoje? Atsakyčiau, jog jau grįžtame. Iš naujojo LSDP pirmininko, jo suformuotos komandos, kaip niekada anksčiau garsiai skamba pirmiausia vertybinė retorika, o po to ir ją pagrindžiantys tolimesni siūlymai. Tai yra kelias į žmonių pasitikėjimo susigrąžinimą.

Leave a Comment