Karolis Podolskis. Tarybos darbotvarkėje Marijampolės įstaigų pertvarka


 Powered by Max Banner Ads 

Įstaigų veiklos kokybės gerinimas – viena iš svarbiausių savivaldybės gyventojams atstovaujančių politikų užduočių.

Sveikintina, jog praeitais metais sujungus Marijampolės dailės ir muzikos mokyklas neketinama sustoti ir toliau siekiama, jog viešosios paslaugos gyventojams būtų teikiamos sistemiškai užtikrinant kokybę ir prieinamumą.

Marijampolės taryba žengia dar drąsesnius žingsnius ir jau kitą pirmadienį ruošiasi svarstyti Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro prijungimą prie Marijampolės kultūros centro bei Marijampolės autobusų stoties prijungimą prie Marijampolės autobusų parko.

Optimizavimas, sujungimai, reorganizacijos – tai procesai, kurie patys savaime nėra vertybė. Tam pirmiausia turi būti labai aiškios priežastys.

Todėl verta panagrinėti, kodėl buvo būtent taip nuspręsta?

Vertinant abiejų kultūros centrų veiklos nuostatus aiškiai matyti, jog veiklos tikslai ir uždaviniai yra identiški. Kaip rašoma Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos nuostatuose – pagrindinis centro veiklos tikslas ir uždavinys yra tenkinti savivaldybės bendruomenės kultūrinius poreikius, puoselėti ir populiarinti etninę kultūrą, mėgėjų meninę veiklą, propaguoti profesionalųjį meną, organizuoti prasmingą laisvalaikį bei pramoginius renginius.

Jeigu panagrinėsime Marijampolės kultūros centro veiklos nuostatus, pamatysime, jog daugelis tikslų ir uždavinių yra tokie patys.

Tai suponuoja išvadą, jog sujungus šias įstaigas į vieną darinį, optimizavus žmogiškuosius bei finansinius išteklius, būtų užtikrinamas ne tik bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, bet ir efektyvesnis paslaugų valdymas.

Nors abiejų įstaigų tikslai ir uždaviniai persidengia iš nuostatų matyti, jog kai kurios Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro funkcijos nėra tiesiogiai susiję su kultūrinėmis paslaugomis, kaip antai: aprūpinimas laikinąja buveine, nekilnojamo turto nuoma, automobilių nuoma, vairavimo mokymas, ūkio reikmenų nuoma ir pan.

Atsižvelgiant į tai, jog kultūros įstaiga turi užtikrinti kultūrinių paslaugų teikimą, darytina išvada, jog minėtos funkcijos yra perteklinės ir nesusijusios su kultūrine veikla.

Dar viena priežastis prijungimui – taupyti lėšas ir racionaliai išnaudoti turimas patalpas.

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro administracijai persikėlus į Marijampolės kultūros centro patalpas, Adomiškių kaime esančios administracinės patalpos būtų įtrauktos į privatizuojamų objektų sąrašą, o gautos lėšos nukreipiamos kultūros įstaigų remontui, geresnių kultūros darbuotojų darbo sąlygų sudarymui, kaimiškų vietovių kultūrinės veiklos stiprinimui.

Kaip girdėti iš Marijampolės laikinosios merės Irenos Lunskienės, dar vienas jos siekis – optimizuoti keleivių transporto paslaugas prie Marijampolės autobusų parko prijungus Marijampolės autobusų stotį.

Marijampolės autobusų parko paslaugos yra keleivių pervežimas keleiviniu transportu ir auto nuoma. Autobusų stoties paslaugos – autobusų bilietų pardavimas, informacija apie autobusų eismą, siuntų pervežimas, bagažo saugojimas, patalpų nuoma.

Neina nesutikti, jog dvi savivaldybės įmonės, kurių veikla susijusi su keleivių pervežimu gali būti administruojamos vienoje suderintoje sistemoje, kad gyventojams teikiamos paslaugos taptų dar geresnės.

Apjungta įmonė finansiškai taptų pajėgesnė, su efektyvesniu pajamų panaudojimu, įmonėms viena kitai nereikėtų atsiskaitinėti už paslaugas, o pardavus ar išnuomavus Marijampolės autobusų parko administracines patalpas (administracija persikeltų į autobusų stoties patalpas) gautas pajamas būtų galima panaudoti autobusų technikos aptarnavimui.

Sprendimai dėl įstaigų prijungimo bus priimami birželio 26 d. Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje.

Su darbotvarke galite susipažinti paspaudę ant nuorodos: http://marijampole.lt/go.php/lit/2017-m-birzelio-26-d-8-0jo-saukimo-marijampoles-savivaldybes-tarybos-31-ojo-saukimo-posedis

Leave a Comment