Skyriaus įstatai

I. BENDROJI DALIS

1. LSDP skyrius yra partijos teritorinė organizacija, veikianti atitinkamos savivaldybės teritorijoje. Skyrių sudaro ne mažiau kaip 15 partijos narių. Vienoje savivaldybėje gali veikti tik vienas skyrius. Partijos skyriaus statusą suteikia ir panaikina LSDP prezidiumas.
2. Partijos skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, skyriaus įstatais, kitais aukštesnių LSDP organų nutarimais.
3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
3.1. Atstovauti LSDP atitinkamoje savivaldybėje.
3.2. Įgyvendinti LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas, dalyvauti formuojant LSDP veiklos strategiją ir taktiką.
3.3. Plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą.
3.4. Dalyvauti Prezidento, Europos Parlamento, Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų bei referendumų kampanijose. Didinti LSDP įtaką savivaldybės taryboje.
3.5. Skleisti socialdemokratines idėjas, organizuoti socialdemokratinį švietimą, platinti LSDP spaudą bei agitacinę medžiagą.
3.6. Siekti, kad partijos nariai ir rėmėjai pastoviai būtų informuojami apie LSDP ir skyriaus veiklą, šiam tikslui panaudojant žiniasklaidą, informacinio centro medžiagą.
3.7. Organizuoti bei rengti socialdemokratų kultūrinius, visuomeninius renginius, įvairias politines akcijas.
3.8. Bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, visuomeninėmis bei profesinių sąjungų organizacijomis, ypač ginant dirbančių žmonių interesus.
4.Skyrius yra LSDP struktūrinis padalinys, turintis savo įstatus, buveinę, sąskaitą banke ir antspaudą. Skyrius nėra juridinis asmuo. Už skyriaus prievoles atsako LSDP.

II. SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
IR PAGRINDINĖS VEIKLOS FUNKCIJOS

5. Skyrius tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, rūpinasi naujų narių priėmimu, įteikia partijos nario bilietus. Ne rečiau kaip kartą per ataskaitinį laikotarpį patikslina partijos narių įskaitą. LSDP narių apskaita tvarkoma pagal LSDP prezidiumo patvirtintą instrukciją.
6. Skyriaus narių apskaitą atlieka skyriaus atsakingasis sekretorius. Partijos skyriaus pirmininkas yra personaliai atsakingas už narių apskaitą skyriuje.
7. Įstoję į partiją nauji nariai supažindinami su LSDP bei partijos skyriaus veikla, jiems įteikiami LSDP programa ir statutas.
8. Skyriuje sudaromos partijos grupės, kurios kuriamos teritoriniu principu, atskirais atvejais gali būti sudaromas ir profesiniu pagrindu. Partijos grupes gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Grupes sudaromos seniūnijose, rinkimų apylinkėse. Partijos grupes registruoja ir jų veiklą koordinuoja skyriaus taryba.
9. Kas ketvirtį partijos grupės pirmininkas patikslina narių sąrašą ir perduoda partijos skyriui. Kas pusmetį analogišką sąrašą partijos skyrius perduoda LSDP tarybos sekretoriatui.
10. Partijos grupės susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Jame svarstomi partijos veiklos klausimai, priimami nutarimai. Kas dveji metai grupės susirinkime renkamas grupės pirmininkas, jo pavaduotojai ir iždininkas. Skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai bei atsakingasis sekretorius vienu metu negali būti ir grupės pirmininku, jo pavaduotojais ar iždininku.
11. Partijos grupė priima į partiją naujus narius, kurių priėmimą galutinai tvirtina skyriaus taryba, veda savo veiklos apskaitos žurnalą, atlieka kitus skyriuje numatytus darbus. Grupė dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir siūlo skyriaus tarybai atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus. Padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų veikloje.
12. Partijos nariai dalyvauja partijos grupių veikloje. Paprastai partijos narys grupę pasirenka pagal gyvenamąją arba darbo vietą.
13. Partijos grupės veikla gali būti nutraukta skyriaus tarybos nutarimu, jei ji prieštarauja LSDP programai ar statutui. Nutraukus partijos grupės veiklą, jos nariai dalyvauja kitų grupių ar tiesiog skyriaus veikloje. Jei partijos grupė balsų dauguma nesutinka su skyriaus tarybos nutarimu dėl grupės veiklos nutraukimo, galutinį sprendimą LSDP etikos ir procedūrų komisijos, teikimu priima LSDP prezidiumas.
14. LSDP narys, be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje, nemokantis nario mokesčio, partijos grupės siūlymu skyriaus etikos ir procedūrų komisijos sprendimu braukiamas iš partijos narių sąrašų. Taip pat partijos narys daugiau kaip pusmetį nemokantis nario mokesčio LSDP prezidiumo nutarimu neįrašomas į Seimo bei Savivaldybių tarybų rinkiminius kandidatų sąrašus ir negali būti skiriamas į atsakingas pareigas.
15. Partijos grupės pirmininkas, jo pavaduotojai ir iždininkas privalo reguliariai susitikti su kiekvienu partijos nariu, aptarti jo galimybes ir pageidavimą, kaip dalyvauti partijos veikloje, pasidomėti buitinėmis ir gyvenimo sąlygomis, prireikus suteikti reikiamą paramą, nepamiršti pasveikinti jubiliejų, švenčių proga, pareikšti užuojautą. Ypač atidesnio dėmesio reikalauja vyresnio amžiaus bei neįgalūs žmonės, taip pat gyvenantys tolimesnėse kaimo vietovėse.
16. Aukščiausias skyriaus organas yra narių susirinkimas arba delegatų konferencija. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį, o konferenciją, kai yra per 200 narių — ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimą (konferenciją) šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms nemažiau 1/3 skyriaus narių. Susirinkimo (konferencijos) sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo (konferencijos) sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus susirinkimas (konferencija) turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo susirinkimo (konferencijos) iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus taryba nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus susirinkimą (konferenciją), susirinkimas (konferencija) gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu. Delegatai į konferenciją renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos arba susirinkimo (konferencijos) iniciatorių patvirtintą vienodą atstovavimo normą.
17. Skyriaus susirinkimas arba konferencija:
17.1. Svarsto skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus, rezoliucijas, pareiškimus.
17.2. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento narius ir kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus.
17.3. Tvirtina partijos rinkimų programą savivaldybių tarybų rinkimams, tvirtina kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašą.
17.4.Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą.
17.5. Kas dveji metai renka skyriaus pirmininką, jo teikimu pavaduotojus, tarybą, finansų komisiją bei etikos ir procedūrų komisiją. Šių komisijų nariai negali būti renkami į tarybą. Kandidatams į skyrių pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas. Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki susirinkimo (konferencijos) taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų.
17.6. Renka delegatus į LSDP suvažiavimą, aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus.
17.7. Tvirtina ir keičia skyriaus įstatus.
17.8. Gali suteikti skyriaus Garbės pirmininko vardą.
18. Skyriaus tarybos narių skaičių nustato skyriaus susirinkimas arba konferencija. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdį šaukia skyriaus prezidiumas, savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Tarybos posėdžio iniciatoriai turi pateikti skyriaus prezidiumui paraišką, kurioje turi būti nurodytos posėdžio sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus tarybos posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo posėdžio iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus prezidiumas nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus tarybos posėdį, jis gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu.
19. LSDP skyriaus taryba:
19.1. Skyriaus pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką ir rinkimų štabo vadovą, iš tarybos narių renka prezidiumą. Atsakingasis sekretorius kuruoja partijos organizacinius klausimus, o iždininkas renka nario mokestį ir vykdo finansų apskaitą.
19.2. Svarsto įvairius partijos veiklos klausimus, organizuoja susirinkimų (konferencijų), aukštesnių partijos organų nutarimų įgyvendinimą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus.
19.3. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas.
19.4. Tvirtina darbo planus, paskirsto konkrečius partijos darbus tarybos nariams, kontroliuoja jų vykdymą.
19.5. Tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną.
19.6. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.
19.7. Aptaria ir priima sprendimus dėl partijos kandidatų į savivaldybės merus, merų pavaduotojų ir administracijos direktorius ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje. Priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybių tarybose sudarymo.
20. Skyriaus prezidiumas:
20.1. Skyriaus prezidiumą sudaro skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai ir prezidiumo nariai, išrinkti Skyriaus tarybos posėdyje.
20.2. Skyriaus prezidiumas vadovauja skyriaus veiklai tarp tarybos posėdžių, sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja nutarimų vykdymą, analizuoja ir vertina skyriaus veiklą, išklauso ataskaitas ir informaciją, teikia materialinę, metodinę bei praktinę paramą. Prireikus gali pasiūlyti skyriaus tarybai surengti pirmalaikius skyriaus pirmininko, tarybos, etikos ir procedūrų ar finansų komisijos rinkimus.
20.3. Vykdo skyriaus tarybos pavedimus.
21. Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriaus tarybai, prezidiumui, duoda pavedimus savo pavaduotojams, atsakingajam sekretoriui, iždininkui, tarybos nariams. Skyriaus ir skyriaus tarybos vardu pasirašo visus dokumentus. Skyriaus pirmininkas yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP pirmininkui, tarybai, prezidiumui ir partijos tarybos sekretoriatui.
22. Skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus tarybai (prezidiumui). Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.
23. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo. Komisija taip pat nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo. Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija taip pat atlieka skyriaus susirinkimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas.
24. Visi skyriaus organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDP tarybos nutarimas dėl ataskaitinių rinkiminių susirinkimų (konferencijų) skyriuose ir grupėse sušaukimo žymi kadencijos pabaigą ir pradžią. Kadencijos metu išrinkti asmenys ir organai eina pareigas iki tos kadencijos pabaigos.

III. PARTIJOS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

25. Partijos frakcija savivaldybės taryboje (arba atskiri partijos nariai, išrinkti į savivaldybės tarybą) nuolat derina savo veiklą su skyriaus taryba, atsižvelgia į jos rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą jas informuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
26. LSDP remiami savivaldybės tarybos nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise. Prireikus gali būti šaukiami partijos frakcijos savivaldybės taryboje ir skyriaus tarybos ar prezidiumo bendri posėdžiai.
27. Į Savivaldybės tarybą išrinkti LSDP nariai privalo dalyvauti partijos frakcijos veikloje bei savivaldybių socialdemokratų sąjungos veikloje .
28. Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos ar skyriaus rinkimų programos ir nesilaiko LSDP statuto ir skyriaus įstatų reikalavimų, tai partijos skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

IV. RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS, VISUOMENINĖMIS BEI PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

29. Partijos skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis partijomis, organizacijomis, visokeriopai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.
30. Partijos skyrius teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms organizacijoms.

V. SKYRIAUS LĖŠOS, NARIO MOKESTIS IR TURTAS

31. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamas ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos skyriaus lėšas sudaro nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, piliečių bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.
32. Skyriaus lėšos, tarybai pritarus, naudojamos partijos veiklai finansuoti, inventoriui įsigyti. Iždininkas, pareikalavus tarybai, informuoja ją apie turimas lėšas ir jų panaudojimą.
33. Skyriaus taryba nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoda, dovanoja, maino bei įkeičia tik gavusi LSDP prezidiumo pritarimą.
34. LSDP nariai moka nario mokestį, kurio dydį narys nustato savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip l proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius. Kiekvienas LSDP narys grupės susirinkime turi būti supažindintas su partijos nario mokesčio mokėjimo tvarka.
35. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
36. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus tarybai nutarus, moka ne mažesnį kaip 1 Lt mokestį per mėnesį.
37. LSDP nario mokestis mokamas skyrių tarybose ir partijos grupėse LSDP prezidiumo patvirtinta tvarka. 25 proc. skyriaus nario mokesčio pervedama LSDP tarybai.
38. Skyriaus tarybos nutarimu dalis nario mokesčio gali būti paliekama partijos grupėse. Grupės iždininkas pateikia ataskaitą skyriaus iždininkui apie lėšų panaudojimą.
39. Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka partijos grupės iždininkas, atskirais atvejais skyriaus iždininkas. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis pastoviai informuoja partijos skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje.

LSDP Marijampolės skyriaus pirmininkas

Du tūkstančiai vienuoliktųjų metų rugpjūčio devyniolikta diena

Leave a Comment