Reglamentai

LSDP NARIO MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

1. Nario mokestis sudaro labai ženklią ir svarbią partijos lėšų dalį. Kiekvienas LSDP narys privalo mokėti nario mokestį (LSDP statuto 11.5 straipsnis).

2. LSDP nariai moka nario mokestį, kurio dydį narys nustato savo nuožiūra, bet nemažiau kaip 1 proc. savo pajamų , atskaičius mokesčius (LSDP statuto 66 straipsnis).

3. Nario mokestis mokamas kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Tai nustato LSDP skyriaus taryba ar partijos grupės susirinkimas.

4. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, partijos grupei nutarus, materialiai remia partiją pagal išgales. LSDP skyriaus iždininkas sudaro tokių partijos narių sąrašą ir apie tai informuoja skyriaus tarybą (prezidiumą).

5. Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka partijos grupės iždininkas, atskirais atvejais skyriaus iždininkas. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis pastoviai informuoja partijos skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje.(Žiniaraščio forma pridedama)

6. Nario mokestis surinktas LSDP skyriuose paskirstomas taip: 75 proc. lieka skyriams ir 25 proc. pervedama LSDP tarybai. LSDP skyriaus tarybos nutarimu dalis nario mokesčio gali būti paliekama partijos grupėse.Grupės iždininkas pateikia ataskaitą skyriaus iždininką apie lėšų panaudojimą.

7. LSDP prezidiumo nutarimu ( 2009-10-03 d. Nr.6/3 ) LSDP nariai, esantys ir LSDJS nariais, nario mokestį moka partijos skyriuose.

8. LSDP skyrius 25 proc. surinkto nario mokesčio kas pusmetį perveda į partijos atsiskaitomąją sąskaitą ar įneša grynais į LSDP tarybos kasą. LSDP atsiskaitomoji sąskaita: LT66 7010 4000 0070 0642 AB Ūkio bankas Vilniaus fil. Įmonės kodas 191362889.

9. Kiekvienas LSDP narys turi būti supažindintas su partijos nario mokesčio mokėjimo tvarka.

10. LSDP narys, be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis partijos veikloje, nemokantis nario mokesčio, partijos grupės siūlymu skyriaus etikos ir procedūrų komisijos sprendimu braukiamas iš partijos narių sąrašų. ( LSDP statuto 17 straipsnis). Taip pat partijos narys daugiau kaip pusmetį nemokantis nario mokesčio LSDP prezidiumo nutarimu neįrašomas į Seimo bei Savivaldybių tarybų rinkiminius kandidatų sąrašus ir negali būti skiriamas į atsakingas pareigas.

11. LSDP skyriai informuoja LSDP iždininką apie nario mokesčio mokėjimą ir gautas lėšas iš rėmėjų finansinėje ataskaitoje, kuri pateikiama kas ketvirtį ir metus. Informaciją apie rėmėjus privaloma pristatyti iki einamojo ketvirčio pabaigos (t.y. iki kovo, birželio, rugsėjo, gruodžio mėnesio 29 d. ), nes šią informaciją LSDP iždininkas paskutinę ketvirčio dieną turi pristatyti Vyriausiajai rinkimų komisijai.(Finansinės ataskaitos priedai pridedami).

12. LSDP skyriaus finansų komisijai, prieš sudarant skyriaus finansinę ataskaitą, turi atlikti finansinės veiklos ir nario mokesčio mokėjimo patikrinimą ir aktą pristatyti kartu su finansine ataskaita LSDP tarybos sekretoriatui.

13. Siūlyti LSDP finasų komisijai kartą per metus kartu su partijos iždininku tikrinti LSDP skyrių finansinę veiklą.

Parengė LSDP iždininkė S. JUREVIČIENĖ

LSDP ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS
N U O S T A T A I

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. LSDP Etikos ir procedūrų komisija (toliau – Komisija) nagrinėja LSDP narių apeliacijas dėl nesutikimo su paskirtomis drausminėmis nuobaudomis, savo iniciatyva nagrinėja ar partijos narių veiksmai/neveikimas neprieštarauja LSDP programai, statutui bei visuomenėje pripažintiems etikos ir moralės principams, atlieka kitas LSDP statuto pavestas funkcijas.
1.2. LSDP Etikos ir procedūrų komisija savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, LSDP statutu, šiais nuostatais bei etikos, moralės principais.
II SKIRSNIS. KOMISIJOS SUDĖTIS IR SUDARYMO TVARKA

2.1. Komisijos narius dvejų metų laikotarpiui renka LSDP suvažiavimas iš kandidatų, kuriuos pateikia partijos skyriai.
2.2. Komisijos nariu gali būti renkamas bet kuris partijos narys, išskyrus LSDP tarybos ir finansų komisijos narius.
2.3. Komisijos nario įgaliojimų nutrūkimo pagrindai nustatyti LSDP Statuto IV skirsnyje. Komisijos nario įgaliojimai taip pat nutrūksta pasibaigus jo narystei LSDP.
2.4. Komisija iš paskirtų narių renka Komisijos pirmininką ir sekretorių. Komisijos pirmininko teikimu, Komisija iš paskirtų narių skiria du pirmininko pavaduotojus.
2.5. Komisijos pirmininkas vadovauja Komisijai, koordinuoja jos veiklą, šaukia ir veda Komisijos posėdžius.
2.6. Komisijos pirmininko pavaduotojai atlieka Komisijos pirmininko jiems pavestas funkcijas bei pavaduoja pirmininką jam susirgus, išvykimo metu ar esant kitoms aplinkybėms, dėl kurių Komisijos pirmininkas negali eiti savo pareigų.
2.7. Komisijos sekretorius protokoluoja posėdžius ir atlieka kitą organizacinį darbą.
2.8. Komisijoje gali būti sudaromos etikos ir procedūrų (Statuto) darbo grupės.
2.9. Kiekvienas Komisijos narys priklauso vienai darbo grupei.
2.10. LSDP skyriuose veikia skyrių etikos ir procedūrų komisijos.
2.11. Skyrių etikos ir procedūrų komisijos nagrinėja ar LSDP partijos narių veiksmai/neveikimas neprieštarauja LSDP programai, statutui, visuomenėje pripažintiems etikos ir moralės principams.

III SKIRSNIS. KOMISIJOS FUNKCIJOS

3.1. Komisija nagrinėja LSDP narių apeliacijas dėl nesutikimo su skyriaus susirinkimo (tarybos, prezidiumo) paskirta drausmine nuobauda (įspėjimu, papeikimu) ir priima galutinį sprendimą.
3.2. Komisija nagrinėja LSDP narių apeliacijas dėl nesutikimo su skyriaus susirinkimo (tarybos, prezidiumo) paskirta drausmine nuobauda (laikinu narystės partijoje sustabdymu iki pusės metų ar pašalinimu iš LSDP) bei teikia išvadas. Galutinį sprendimą Komisijos teikimu priima LSDP prezidiumas.
3.3. Komisija nagrinėja LSDP grupių apeliacijas dėl nesutikimo su skyriaus susirinkimo (tarybos) nutarimu nutraukti grupės veiklą. Galutinį sprendimą Komisijos teikimu priima LSDP prezidiumas.
3.4. Komisija gali savo iniciatyva nagrinėti ar LSDP partijos narių veiksmai/neveikimas neprieštarauja LSDP programai, statutui, taip pat reikalauti skyriaus etikos ir procedūrų komisijos pradėtą tyrimą perduoti Komisijai.
3.5. Komisija gali savo iniciatyva nagrinėti ir teikti siūlymą LSDP prezidiumui sustabdyti tarybos nario narystę partijoje arba teikia siūlymą LSDP tarybai pašalinti tarybos narį iš partijos už veiksmus/neveikimą, prieštaraujantį LSDP programai, statutui.
3.6. Komisija nagrinėja procedūrinius ginčus, kylančius partijos skyriuose ir teikia išvadas LSDP organui, kuris kreipėsi dėl ginčo nagrinėjimo.
3.7. Komisija nagrinėja siūlymus dėl LSDP Statuto keitimo/papildymo ir teikia išvadas LSDP tarybai, prezidiumui, suvažiavimui.
3.8. Komisija teikia metodinę paramą LSDP skyrių etikos ir procedūrų komisijoms.
3.9. Komisija atlieka suvažiavimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas.
3.10. Komisija teikia suvažiavimui išvadą, ar delegatų rinkimų į suvažiavimus (konferencijas) metu buvo atliktos privalomos procedūros, pateikti visi reikiami dokumentai.
3.11. Komisija savo iniciatyva rengia seminarus, disputus LSDP statuto, partijos nario etikos klausimais.
3.12. Komisija teikia LSDP suvažiavimui metines veiklos ataskaitas.

IV SKIRSNIS. KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

4.1. Komisijai apeliaciją gali pateikti LSDP narys, remdamasis LSDP statuto 14 str. arba partijos grupė, remdamasi statuto 22 str.
4.2. Apeliacija pateikiama raštu, joje turi būti nurodyti nesutikimo su drausmine nuobauda motyvai, o esant galimybei, pridedami įrodymai.
4.3. Komisijai rašytinį prašymą svarstyti kitus Komisijos kompetencijai priskirtus klausimus turi teisę pateikti LSDP prezidiumas, taryba, suvažiavimas.
4.4. Komisijai prašymą dėl metodinės paramos turi teisę pateikti skyrių etikos ir procedūrų komisijos.
4.5. Komisijos pirmininkas, pavaduotojai ir sekretorius, gavę šiame skirsnyje nurodytų subjektų apeliaciją/prašymą, aptaria pateiktus svarstyti klausimus ir įtraukia juos į Komisijos darbotvarkę. Komisija nedelsiant įtraukia į darbotvarkę klausimus, kuriuos nutaria nagrinėti savo iniciatyva.
4.6. Pirmininkas, pavaduotojai ar sekretorius kontroliuoja medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti, parengimą.
4.7. Komisijos nariai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę pateikti rašytinius paklausimus LSDP nariams, partijos organams. Komisija klausimus gali siųsti bei reikalingus dokumentus iš nurodytų subjektų gauti paštu/faksu/elektroniniu paštu. LSDP nariai, organas privalo pateikti Komisijai atsakymą ir/ar prašomus dokumentus per paklausime nurodytą terminą.
4.8. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš savaitę informuoja Komisijos narius ir suinteresuotus asmenis apie posėdį. Komisija gali suinteresuotą LSDP narį pakviesti dalyvauti posėdyje. Kvietime nurodytas asmuo privalo atvykti į Komisijos posėdį.
4.9. Komisija klausimą išnagrinėja ir priima nutarimą (išvadą) per vieną mėnesį nuo visos medžiagos, reikalingos tyrimui atlikti, gavimo dienos. Pirmininko arba pavaduotojų sprendimu, klausimas gali būti nagrinėjamas skubos tvarka.
4.10. Komisija nutarimą (išvadą) suinteresuotiems asmenims pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.
4.11. Komisijos nutarimas LSDP nariams, organams yra privalomas.
4.12. Komisijos išvada yra rekomendacinė, galutinį sprendimą priima organas, kuriam išvada teikiama.

V SKIRSNIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Nuostatuose neaptarti procedūriniai klausimai sprendžiami Komisijos pirmininko ir/arba jo pavaduotojų siūlymu.
5.2. Nuostatai gali būti papildomi arba keičiami Komisijos narių pritarimu.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
VALDYBOS REGLAMENTAS
( patvirtintas LSDP prezidiumo posėdyje 2009 -06-27 )

Vadovaujantis Lietuvos socialdemokratų partijos statutu, šiame LSDP valdybos reglamente apibrėžiamas LSDP valdybos ir jos narių statusas bei įgaliojimai, nustatomos LSDP valdybos bendrosios veiklos nuostatos ir jos posėdžių organizavimo tvarka.
LSDP valdybos nariai

1. LSDP valdybą sudaro LSDP pirmininkas, jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius ir Seimo frakcijos seniūnas.
2. Kiekvienas valdybos narys yra atsakingas už konkretų partijos veiklos barą. LSDP valdybos narių konkrečias veiklos sritis LSDP pirmininko teikimu patvirtina LSDP valdyba.
LSDP valdybos veiklos bendrosios nuostatos
3. LSDP valdybai vadovauja LSDP pirmininkas arba pirmininko pavedimu vienas iš jo pavaduotojų.
4. LSDP valdyba kartu su tarybos sekretoriatu atlieka vykdomąsias funkcijas.
5. LSDP valdyba nustato prezidiumo sušaukimo datą ir aptaria teikiamus svarstyti klausimus.
6. LSDP valdyba yra atskaitinga LSDP prezidiumui ir tarybai. LSDP valdyba vykdo LSDP prezidiumo ir tarybos pavedimus, nuolat informuoja LSDP prezidiumą ir tarybą apie atliktą darbą. Esant reikalui, LSDP valdybos nutarimai bei sprendimai pateikiami LSDP miestų, rajonų skyriams.
7. Atstovauti LSDP valdybai gali tik LSDP pirmininkas arba pirmininko pavedimu vienas iš jo pavaduotojų.
8. LSDP prezidiumas ar taryba gali panaikinti LSDP valdybos nutarimus (sprendimus), prieštaraujančius LSDP programai ir Statutui.

LSDP valdybos posėdžių tvarka

9. LSDP valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, nustačius nuolatinę posėdžių dieną, laiką ir vietą. Posėdžius šaukia LSDP pirmininkas arba jo pavedimu pirmininko pavaduotojas.
10. Neeilinius LSDP valdybos posėdžius gali sukviesti LSDP pirmininkas savo iniciatyva arba daugiau kaip trečdalio valdybos narių reikalavimu. Kai neeilinį LSDP valdybos posėdį inicijuoja daugiau kaip trečdalis LSDP valdybos narių, jis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per savaitę.
11. LSDP valdybos posėdžiams pirmininkauja LSDP pirmininkas arba jo pavedimu pirmininko pavaduotojas.
12. LSDP valdybos posėdžiai vyksta laikantis darbotvarkės, kurią pateikia posėdžio pirmininkas. Svarstyti klausimus į darbotvarkę gali iš anksto pateikti kiekvienas valdybos narys.
13. LSDP valdybos posėdžiams medžiagą rengia LSDP tarybos sekretoriato darbuotojai, LSDP valdybos nariai bei LSDP komitetai.
14. Už LSDP valdybos posėdžio medžiagos parengimą ir įteikimą valdybos nariams atsako atsakingasis sekretorius. Ši medžiaga įteikiama LSDP valdybos nariams paprastai dieną iki posėdžio.
15. Kiekvienas LSDP valdybos narys privalo dalyvauti posėdžiuose. Valdybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, iš anksto apie tai praneša LSDP tarybos sekretoriatui.
16. LSDP valdyba į posėdžius gali kviesti LSDP prezidiumo narius, Etikos ir procedūrų bei Finansų komisijų pirmininkus, LSDP tarybos sekretoriato darbuotojus, kitus asmenis.
17. Paprasta posėdyje dalyvaujančiųjų LSDP valdybos narių balsų dauguma valdyba gali skelbti uždarą posėdį arba uždarą darbotvarkės klausimo svarstymą. Tuo atveju posėdyje, išskyrus LSDP valdybos narius, gali dalyvauti tik sekretorė, rašanti protokolą, ir asmenys, kuriuos valdyba pakviečia padėti spręsti klausimą.
18. LSDP valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių (tarp jų – LSDP pirmininkas arba pirmininko įgaliotas pirmininkauti posėdžiui jo pavaduotojas).
19. LSDP valdybos nutarimai, dėl kurių nėra bendro sutarimo, priimami daugiau kaip pusės posėdyje dalyvaujančiųjų valdybos narių balsais. Balsavimo rezultatai protokoluojami, nurodant balsų pasiskirstymą. Vardinis balsų fiksavimas atliekamas tuo atveju, jeigu to pareikalauja LSDP pirmininkas arba 1/3 valdybos narių. Esant atviram balsavimui, kiekvienas valdybos narys gali pareikalauti, kad jo balsavimas arba atskira nuomonė būtų užprotokoluota.
20. LSDP valdybos sprendimai ir nutarimai paprastai priimami iš anksto parengtų projektų pagrindu. Esant reikalui, galutinai redaguojama posėdžio metu arba pavedama redaguoti konkretiems LSDP valdybos nariams. Priimti nutarimai sutvarkomi ir LSDP pirmininko (ar jo įgalioto pirmininko pavaduotojo) pasirašomi per 3 darbo dienas.
21. Klausimų svarstymo tvarka patvirtinama posėdžio pradžioje. Svarstymo pabaigoje posėdžio pirmininkas ir pranešėjai turi teisę apibendrinti kalbas, jeigu reikia pateikti klausimą balsavimui.
22. LSDP valdybos nariai, kalbėdami posėdžio metu, gali pasisakyti tik svarstomu klausimu, privalo kalbėti trumpai ir konstruktyviai. To nesilaikantiems posėdžio pirmininkas gali padaryti pastabą ir nutraukti kalbą.

***

LSDP valdybos reglamentas priimamas ir keičiamas prezidiumo posėdyje daugiau kaip pusės visų LSDP prezidiumo narių balsų dauguma ir įsigalioja nuo priėmimo dienos.

LSDP pirmininkas ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
NUOLATINIO KOMITETŲ PASITARIMO
N U O S T A T A I
(patvirtinti LSDP tarybos posėdyje 2009-07- 27 )

Šiais nuostatais, vadovaujantis LSDP statutu, nustatoma LSDP nuolatinio komitetų pasitarimo kompetencija, struktūra ir darbo tvarka.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Lietuvos socialdemokratų partijos nuolatinis komitetų pasitarimas (toliau Nuolatinis pasitarimas) yra LSDP tarybos institucija, koordinuojanti LSDP tarybos komitetų veiklą. Nuolatinis pasitarimas savo veiklą organizuoja pagal šiuos nuostatus.
2.LSDP taryba sudaro komitetus ir Nuolatinį pasitarimą aktualiems valstybės gyvenimo klausimams aptarti, valstybės valdžios institucijų veiklai analizuoti, Vyriausybės programai ir kitoms programoms bei pasiūlymams įvairiose valdymo srityse rengti.
3.Nuolatinis pasitarimas savo veikloje vadovaujasi LSDP statutu ir programa, Socialdemokratų rinkimų programa, Vyriausybės programa ir šiais Nuostatais.

NUOLATINIO PASITARIMO SUDARYMAS IR STRUKTŪRA

4.Nuolatiniam pasitarimui vadovauja LSDP pirmininkas arba jo pavedimu vienas iš LSDP pirmininko pavaduotojų. Kol Nuolatinio pasitarimo pirmininkas yra išvykęs ar dėl kitų priežasčių negali vadovauti Nuolatiniam pasitarimui, jį pavaduoja jo paties paskirtas Nuolatinio pasitarimo narys.
5.Nuolatinio pasitarimo nariais yra LSDP tarybos komitetų pirmininkai, kuriuos LSDP pirmininko (arba jo pavaduotojo, kuriam pavesta vadovauti Nuolatiniam pasitarimui) teikimu tvirtina LSDP taryba.
6.Nuolatinio pasitarimo struktūrą paprastai sudaro šie LSDP tarybos komitetai:
1)Aplinkos,
2)Biudžeto ir finansų,
3)Darbo, šeimos ir socialinių reikalų
4)Energetikos,
5)Europos ir užsienio reikalų,
6)Krašto apsaugos,
7)Kultūros,
8)Sporto ir jaunimo,
9)Susisiekimo,
10)Sveikatos apsaugos,
11)Švietimo ir mokslo,
12)Teisingumo,
13)Verslo ir inovacijų,
14)Vidaus reikalų,
15)Žemės ūkio ir kaimo reikalų.
Gali būti sudaromi ir kiti komitetai.

NUOLATINIO PASITARIMO KOMPETENCIJA IR VEIKLOS FORMOS

7. Svarbiausi Nuolatinio pasitarimo uždaviniai yra šie:
– teikti pasiūlymus Vyriausybės programai (arba parengti ir tobulinti alternatyvią Vyriausybės programą),
– kurti prielaidas racionalios, socialiai atsakingos ir demokratiškos vykdomosios valdžios suformavimui Lietuvoje,
– stebėti ir analizuoti Vyriausybės bei valstybės institucijų veiklą,
– teisėtomis priemonėmis reaguoti į valdžios nukrypimus nuo valdančiosios daugumos deklaruotų rinkiminių pažadų,
– nuolat informuoti visuomenę apie galimus sprendimus svarbiausiose valstybės gyvenimo srityse,
– formuoti partijos struktūrų bei rėmėjų valstybės valdymo logika paremtus vadybos įgūdžius.
8. Įgyvendindamas svarbiausius uždavinius Nuolatinis pasitarimas:
– nuolat organizuoja savo posėdžius,
– savo iniciatyva arba LSDP tarybos pavedimu ruošia tarybos dokumentų projektus,
– rekomenduoja LSDP tarybai, prezidiumui bei frakcijai Seime apsvarstyti aktualius valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimus,
– LSDP prezidiumui bei frakcijai Seime pageidaujant teikia savo išvadas apie padėtį įvairiose valstybės valdymo srityse,
– koordinuoja savo veiklą su LSDP tarybos komisijomis ir frakcijos Seime komisijomis,
– nuolat išklauso LSDP komitetų pirmininkų ataskaitas apie atliktą darbą,
– ne rečiau kaip kartą per metus pateikia savo veiklos ataskaitą LSDP tarybai.

NUOLATINIO PASITARIMO POSĖDŽIAI IR KITI RENGINIAI

9.Pagrindinė Nuolatinio pasitarimo darbo forma yra posėdis. Šie posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Nuolatinio pasitarimo posėdžius kviečia pirmininkas arba jį pavaduojantis Nuolatinio pasitarimo narys. Pirmininkas arba ne mažiau kaip 1/3 Nuolatinio pasitarimo narių gali sukviesti ir neeilinį Nuolatinio pasitarimo posėdį.
10.Nuolatinio pasitarimo posėdžiai yra teisėti kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Nuolatinio pasitarimo narių. Jeigu į posėdį atvyksta mažiau kaip pusė Nuolatinio pasitarimo narių gali vykti darbotvarkėje numatytų klausimų aptarimas.
11.Nuolatinio pasitarimo posėdžiai vyksta pagal pirmininko pateiktą darbotvarkę. Nuolatinio pasitarimo nariai apie įvysiantį posėdį ir jo darbotvarkę informuojami ne vėliau kaip prieš tris dienas. Paprastai jie supažindinami su numatytų svarstyti dokumentų projektais ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną.
12.Posėdyje nustatoma klausimų svarstymo tvarka. Posėdyje gali dalyvauti ir kalbėti pirmininko pakviesti LSDP tarybos komitetų nariai ar ekspertai. Nuolatinio pasitarimo sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Kiekvienas posėdžio dalyvis turi teisę reikalauti įtraukti į protokolą savo atskirą nuomonę.
13.Kitos darbo formos (nereikalaujančios kvorumo) yra svarstymai, dalykiniai seminarai ir pan. Jų priimami dokumentai yra rekomendacinio pobūdžio. Sudaromi (paprastai pusmečiui) numatomų posėdžių, klausimų ir kitų renginių teminiai planai.
14.Visi Nuolatinio pasitarimo renginiai (posėdžiai, pasitarimai, seminarai ir pan.) yra protokoluojami. Protokolai, korespondencija, kita dokumentacija tvarkoma raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka. Nuolatinio pasitarimo renginius organizuoja ir techniškai aprūpina LSDP tarybos sekretoriato darbuotojai.

LSDP TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO IR
DARBO TVARKA

15.LSDP taryba priima sprendimą dėl komitetų sudarymo ir tvirtina arba paveda LSDP Prezidiumui tvirtinti šių komitetų sudėtį LSDP tarybos komitetų pirmininkų teikimu. Šie komitetai veikia nuolat ir yra sudaromi visam LSDP tarybos kadencijos laikotarpiui.
16.LSDP tarybos komitetas yra formuojamas ne mažiau kaip iš 10 narių, kuriuos dirbti komitete pakviečia šio komiteto pirmininkas. Į kiekvieną komitetą įtraukiami atitinkamos srities specialistai (LSDP nariai bei rėmėjai). Kiekvienas LSDP tarybos narys turi teisę dirbti viename komitete. Specialistai, dėl politinių ir kitų motyvų negalintys dalyvauti komiteto darbe, gali konsultuoti komiteto pirmininką ir jo narius individualiai.
17.LSDP tarybos komitetui vadovauja Nuolatinio pasitarimo pirmininko teikimu tarybos paskirtas pirmininkas. Paprastai komitetų tvarkomuosiuose posėdžiuose yra išrenkami 2-3 komiteto pirmininko pavaduotojai. Kai komitete dirba daugiau kaip 15 narių, ne mažiau kaip iš 5 ir ne daugiau kaip iš 9 atitinkamo komiteto narių suformuojamos komitetų kolegijos, kurios koordinuoja komitetų veiklą tarp posėdžių.
18.LSDP tarybos komitetai savo veiklą orientuoja į atitinkamas ministerijas, kitas valstybės valdžios bei savivaldos institucijas bei jų kuruojamas sritis, atsižvelgiant į Seimo statutą, Vyriausybės įstatymą, Vyriausybės darbo reglamentą, ministerijų bei kitų valstybės valdžios bei savivaldos institucijų nuostatus.
19.LSDP tarybos komitetai savarankiškai formuoja savo veiklos planus, kitas veiklos gaires ir jomis vadovaujasi. LSDP tarybos komitetų pirmininkai komitetų veiklos planus darbo tvarka esant reikalui derina su atitinkamomis LSDP tarybos ir frakcijos Seime komisijomis.
20.LSDP tarybos komitetai pagal savo kompetenciją ruošia tarybos dokumentų projektus, svarsto tarybai pateiktus projektus, juos vertina ir pateikia savo nuomonę, dalyvauja dokumentų redakcinėse komisijose. LSDP tarybos komitetas sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma ir pateikia Nuolatiniam pasitarimui pasirašytus komiteto pirmininko.
21.LSDP tarybos komitetų pirmininkai prireikus įvairiais jų kompetencijos klausimais teikia informaciją LSDP tarybai, prezidiumui, Nuolatiniam pasitarimui bei partijos frakcijai Seime.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22.Šie Nuostatai keičiami, papildomi arba pripažįstami netekusiais galios LSDP tarybos sprendimu.

LSDP pirmininkas ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
PREZIDIUMO DARBO REGLAMENTAS

( patikslintas po LSDP XXIX suvažiavimo ir patvirtintas LSDP prezidiumo posėdyje 2009-06- 27 )

Vadovaujantis Lietuvos socialdemokratų partijos statutu, šiame LSDP prezidiumo reglamente apibrėžiamas LSDP prezidiumo ir jo narių statusas bei įgaliojimai, nustatomos LSDP prezidiumo bendrosios veiklos nuostatos ir jo posėdžių organizavimo tvarka.

LSDP prezidiumo nariai

1. LSDP prezidiumą sudaro LSDP pirmininkas, jo pavaduotojai ir prezidiumo nariai, išrinkti LSDP tarybos posėdyje. Tarp jų turi būti visų apskričių atstovai, LSDMS ir LSDJS vadovai. Bendrą LSDP prezidiumo narių skaičių nustato LSDP taryba. LSDP prezidiume vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60%.

2. Kiekvienas prezidiumo narys yra atsakingas už konkretų partijos veiklos barą. LSDP prezidiumo narių konkrečias veiklos sritis LSDP pirmininko teikimu patvirtina LSDP prezidiumas.

3. Prezidiumo nutarimai prezidiumo nariams yra privalomi. Jei nutarimas yra nepriimtinas, jie vadovaujasi LSDP statuto 11.3 straipsniu.

4. LSDP prezidiumo narys turi teisę atsistatydinti iš prezidiumo, pateikęs raštišką pareiškimą LSDP pirmininkui. LSDP prezidiumo nario atsistatydinimo klausimą LSDP pirmininko teikimu sprendžia LSDP taryba.

LSDP prezidiumo veiklos bendrosios nuostatos

5. LSDP prezidiumo darbui vadovauja LSDP pirmininkas.

6. Laikotarpiu tarp LSDP tarybos posėdžių LSDP prezidiumas sprendžia visus partijos klausimus, išskyrus tuos, kurie pagal LSDP statutą priklauso išimtinei LSDP suvažiavimo kompetencijai arba numatyti spręsti LSDP konferencijoje ar LSDP taryboje.

7. LSDP prezidiumas yra atskaitingas LSDP tarybai, jo nutarimai pateikiami LSDP miestų, rajonų skyriams, kurie su jais supažindina LSDP tarybos narius. LSDP prezidiumas vykdo LSDP tarybos pavedimus, nuolat informuoja LSDP tarybą apie atliktą darbą.

8. Atstovauti Prezidiumui gali tik LSDP pirmininkas arba tam prezidiumo įgaliotas narys. LSDP prezidiumo narys, atstovaudamas prezidiumui, privalo griežtai laikytis prezidiumo bei LSDP tarybos nutarimų, LSDP statuto ir programos nuostatų. Įgaliotam atstovui būtina atsiskaityti artimiausiame prezidiumo posėdyje.
9. Asmuo, kuriam LSDP suvažiavimas suteikė LSDP Garbės pirmininko ir Garbės nario vardą bei LSDP delegacijos vadovas Europos Parlamente gali dalyvauti LSDP prezidiumo posėdyje su sprendžiamojo balso teise.

10. LSDP taryba gali sustabdyti LSDP prezidiumo sprendimus, vadovaujantis LSDP statuto nuostatomis.

LSDP prezidiumo įgaliojimų, nustatytų LSDP statute, vykdymo tvarka

11. LSDP tarybos sekretoriato formavimas. LSDP prezidiumas LSDP pirmininko teikimu tvirtina tarybos sekretoriato struktūrą, sekretoriato darbuotojų pareigybines funkcijas ir nustato jiems atlyginimus.

12. Veiklos planavimas. LSDP prezidiumas tvirtina savo darbo planą ketvirčiui arba pusmečiui, rengia LSDP tarybai perspektyvinius veiklos planus. Šiuose planuose numatomos konkrečios priemonės visose veiklos srityse, už kurių vykdymą paskiriami atsakingi LSDP prezidiumo nariai, ir prezidiumo posėdžiuose nagrinėtini klausimai. LSDP prezidiumo darbo planai pateikiami LSDP miestų, rajonų skyriams.

13. Nutarimų vykdymo kontrolė. LSDP prezidiumas kartu su valdyba ir tarybos sekretoriatu kontroliuoja LSDP tarybos ir prezidiumo nutarimų vykdymą. LSDP pirmininkas arba jo pavaduotojas informuoja LSDP tarybą apie jos nutarimų vykdymą. LSDP atsakingasis sekretorius kiekvieno posėdžio pradžioje informuoja LSDP prezidiumą apie prezidiumo nutarimų vykdymą.

14. Vadovavimas partijos skyrių veiklai. LSDP prezidiumas priima sprendimą dėl partijos skyriaus įsteigimo. Savivaldybėje gali būti tik vienas LSDP skyrius iš ne mažiau kaip 15 narių. LSDP prezidiumas analizuoja partijos skyrių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informaciją, teikia materialinę, metodinę bei praktinę paramą. Reguliariai organizuoja LSDP pirmininko ir skyrių pirmininkų pasitarimus.

15. Bendras darbas su LSDP frakcija Seime. LSDP prezidiumas nuolat analizuoja LSDP frakcijos Seime veiklą, teikia jai rekomendacijas ir politinių sprendimų pasiūlymus. Frakcija Seime nuolat derina savo veiklą su LSDP prezidiumu, atsižvelgia į jo rekomendacijas ir pasiūlymus.

16. Narystės LSDP klausimų sprendimas. Kai LSDP narys, nesutinkantis su skyriaus susirinkimo (tarybos, prezidiumo) sprendimu dėl jo narystės laikino sustabdymo ar pašalinimo iš partijos kreipiasi į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, tuomet galutinį sprendimą dėl narystės sustabdymo ir pašalinimo iš partijos komisijos teikimu priima LSDP prezidiumas. LSDP tarybos narių laikino narystės sustabdymo klausimą sprendžia LSDP prezidiumas LSDP etikos ir procedūrų komisijos siūlymu, jeigu tam pritaria 2/3 prezidiumo narių. Partijos narys, norintis sustabdyti savo narystę partijoje LSDP statute numatytais atvejais, raštišką pareiškimą šiuo klausimu gali įteikti LSDP prezidiumui.

17. Partijos grupių kreipimųsi svarstymas. Kai 2/3 partijos grupės narių susirinkime priima nutarimą, kad nesutinka su skyriaus tarybos (prezidiumo) sprendimu, jie gali kreiptis į LSDP prezidiumą dėl tokio sprendimo sustabdymo ar pakeitimo. Šis kreipimasis turi būti apsvarstytas iki to sprendimo vykdymo. Jei nesutinkama su skyriaus susirinkimo (tarybos) nutarimu dėl grupės veiklos nutraukimo, galutinį sprendimą LSDP etikos ir procedūrų komisijos teikimu priima LSDP prezidiumas.

18. LSDP prezidiumas tvirtina LSDP rinkimų štabo, LSDP komitetų sudėtis, gali sudaryti komisijas, darbo grupes partijos veiklos klausimams spręsti.

19. Kandidatūrų į politines pareigas aptarimas. LSDP prezidiumas LSDP pirmininko teikimu aptaria partijos narių kandidatūras į Vyriausybės narių, Seimo valdybos narių, Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų, apskričių viršininkų ir jų pavaduotojų bei kitų politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojų pareigas.

20. LSDP nario mokesčio ir turto tvarkymas. LSDP prezidiumas tvirtina LSDP nario mokesčio mokėjimo tvarką partijos skyriuose ir grupėse. LSDP skyriai nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoti, dovanoti, mainyti, įkeisti gali tik LSDP prezidiumo nutarimu. Sprendimus dėl LSDP tarybos turto priima prezidiumas. LSDP prezidiumas tvirtina partijos biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

LSDP prezidiumo posėdžių tvarka

21. LSDP prezidiumo posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį, nustačius nuolatinę posėdžių dieną, laiką ir vietą. Posėdžius šaukia LSDP pirmininkas (jam nesant, jo įgaliotas pavaduotojas) arba valdyba.

22. Neeilinius LSDP prezidiumo posėdžius gali sukviesti LSDP pirmininkas ir ar LSDP valdyba savo iniciatyva arba daugiau kaip trečdalio prezidiumo narių reikalavimu. Kai neeilinį LSDP prezidiumo posėdį inicijuoja daugiau kaip trečdalis prezidiumo narių, jis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per savaitę.

23. Prezidiumo posėdžiams pirmininkauja LSDP pirmininkas arba pirmininko įgaliotas pavaduotojas.

24. Prezidiumo posėdžiai vyksta laikantis darbotvarkės, kurią pateikia posėdžio pirmininkas, o priima LSDP prezidiumas.

25. LSDP prezidiumo posėdžiams medžiagą rengia LSDP tarybos sekretoriato darbuotojai, prezidiumo nariai, LSDP komitetai, LSDP frakcija Seime.

26. Už LSDP prezidiumo posėdžio medžiagos parengimą ir įteikimą prezidiumo nariams atsako atsakingasis sekretorius. Ši medžiaga įteikiama LSDP prezidiumo nariams ne vėliau kaip prieš dieną iki posėdžio. Jei posėdžiai vyksta pirmadieniais, posėdžio medžiaga įteikiama penktadieniais.

27. Kiekvienas prezidiumo narys privalo dalyvauti posėdžiuose. Prezidiumo narys, negalintis dalyvauti posėdyje, iš anksto apie tai praneša LSDP tarybos sekretoriatui. Jeigu prezidiumo narys be svarbios priežasties sistemingai nedalyvauja prezidiumo posėdžiuose, jo tolesnio dalyvavimo prezidiumo darbe klausimas svarstomas prezidiume. Prezidiumui nutarus, klausimas dėl LSDP prezidiumo nario perrinkimo pavedamas spręsti jį išrinkusiam organui. Prezidiumas gali sustabdyti šio nario įgaliojimus arba patenkinti prašymą atsistatydinti iš nario pareigų.

28. Prezidiumo posėdžiuose turi teisę dalyvauti LSDP tarybos nariai, Etikos ir procedūrų bei Finansų komisijų pirmininkai, LSDP tarybos sekretoriato darbuotojai, kviesti asmenys. Apie dalyvavimą LSDP prezidiumo posėdyje jie turi pranešti LSDP tarybos sekretoriatui posėdžio išvakarėse. Ne prezidiumo nariams teisę kalbėti posėdžių metu suteikia posėdžio pirmininkas.

29. Paprasta LSDP prezidiumo narių balsų dauguma prezidiumas gali skelbti uždarą posėdį arba uždarą darbotvarkės klausimo svarstymą. Tuo atveju posėdyje, išskyrus LSDP prezidiumo narius, gali dalyvauti tik sekretorė, rašanti protokolą ir asmenys, kuriuos prezidiumas pakviečia padėti spręsti klausimą, bei Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas.

30. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių (tarp jų – LSDP pirmininkas arba pirmininko įgaliotas posėdžiui pirmininkauti pavaduotojas).

31. Visi LSDP prezidiumo nutarimai priimami daugiau kaip pusės posėdyje dalyvaujančiųjų Prezidiumo narių balsais. Balsavimo rezultatai protokoluojami, nurodant balsų pasiskirstymą. Vardinis balsų fiksavimas atliekamas tuo atveju, jeigu to pareikalauja LSDP pirmininkas arba 1/3 prezidiumo narių. Esant atviram balsavimui, kiekvienas prezidiumo narys gali pareikalauti, kad jo balsavimas arba atskira nuomonė būtų užprotokoluota.

32. Prezidiumo sprendimai ir nutarimai (išskyrus operatyvinius) paprastai priimami iš anksto parengtų projektų pagrindu. Esant reikalui, galutinai redaguojama posėdžio metu arba pavedama konkretiems LSDP prezidiumo nariams. Priimtus nutarimus LSDP pirmininkas (ar jo pavaduotojas ) pasirašo per 3 darbo dienas.

33. Kiekvieno posėdžio pradžioje patvirtinamas posėdžio darbo reglamentas.

34. Prezidiumo nariai, kalbėdami posėdžio metu, gali pasisakyti tik svarstomu klausimu, privalo kalbėti trumpai ir konstruktyviai. To nesilaikantiems posėdžio pirmininkas gali padaryti pastabą ir nutraukti kalbą.

***

35. LSDP prezidiumo reglamentas priimamas ir keičiamas prezidiumo posėdyje daugiau kaip pusės visų LSDP prezidiumo narių balsų dauguma ir įsigalioja nuo priėmimo dienos.

LSDP pirmininkas ALGRDAS BUTKEVIČIUS

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS
TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

(patikslintas po LSDP XXIX suvažiavimo, priimtas LSDP tarybos posėdyje 2009 – 06- 27 )

Šiuo Reglamentu, vadovaujantis LSDP statutu, nustatoma LSDP tarybos kompetencija, struktūra, jos narių teisės bei pareigos, posėdžių organizavimo tvarka bei kitos LSDP tarybos veiklos nuostatos.

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. LSDP taryba renkama LSDP suvažiavime kas dveji metai. Suvažiavimas nustato renkamų tarybos narių skaičių.

2. LSDP tarybą sudaro:
LSDP pirmininkas ir jo pavaduotojai, renkami suvažiavime iš karto ir LSDP tarybos nariais .
LSDP tarybos nariai, išrinkti LSDP suvažiavime, tarp kurių turi būti ne mažiau kaip 5 socialdemokratinių jaunimo sąjungos atstovai
LSDP partijos skyrių pirmininkai (be rinkimų įtraukiami tarybos nariais)
LSDMS, LSDJS ir Lietuvos sakaliukų sąjungos pirmininkai ir Seimo nariai – socialdemokratai (be rinkimų įtraukiami tarybos nariais).
LSDP taryboje vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60 %.

3. LSDP tarybos darbui vadovauja LSDP pirmininkas. LSDP pirmininkas skiria pavedimus tarybos nariams ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

II SKIRSNIS. LSDP TARYBOS KOMPETENCIJA

4. LSDP statutas nustato tokią LSDP tarybos kompetenciją:
savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 partijos skyrių šaukti LSDP suvažiavimą;
sušaukti LSDP konferenciją aktualiems partijos veiklos klausimams apsvarstyti;
nustatyti LSDP prezidiumo narių skaičių ir rinkti prezidiumą;
LSDP pirmininko teikimu tvirtinti atsakingąjį sekretorių;
numatyti ir organizuoti partijos veiklą tarp Suvažiavimų;
duoti pavedimus LSDP prezidiumui ir nuolat išklausyti jo informaciją apie atliktą darbą ;
aptarti ir nukreipti partijos frakcijos veiklą Seime;
talkinti partijos remiamiems Lietuvos Respublikos Seimo nariams, išklausyti jų ataskaitas;
kartą per metus išklausyti LSDP pirmininko ir jo pavaduotojų ataskaitas;
nustatyti kandidatų į LSDP pirmininkus ir kitus valdymo organus iškėlimo, kandidatų rinkiminių sąrašų sudarymo ir jų aptarimo tvarkas;
esant reikalui, patikslinti kandidatų į Seimą, Europos Parlamentą sąrašą ir iškelti
kandidatus Seimo, Europos Parlamento rinkimuose;
tvirtinti LSDP frakcijos Seime išrinktą seniūną kaip LSDP valdybos narį;
priimti sprendimus dėl koalicijų su kitomis partijomis ir politinėmis organizacijomis sudarymo;
sustabdyti LSDP prezidiumo ir partijos skyrių sprendimus, prieštaraujančius LSDP Programai ir Statutui;
priimti sprendimus dėl pirmalaikių skyriaus pirmininko, tarybos, etikos ir procedūrų ar finansų komisijos rinkimų surengimo ir, esant reikalui, pavesti LSDP prezidiumui juos surengti;
LSDP pirmininko teikimu tvirtinti rinkimų štabo vadovą;
kasmet išklausyti LSDP narių – Europos Parlamento narių ataskaitas;
inicijuoti LSDP narių apklausas svarbiais valstybės ir partijos gyvenimo klausimais;
nustatyti atstovavimo normą, renkant skyriuose delegatus į LSDP suvažiavimą;
nustatyti partijos skyrių atstovavimo normą LSDP konferencijoje;
spręsti kitus jos kompetencijai LSDP suvažiavimo priskirtus klausimus.

5. LSDP taryba, organizuodama partijos veiklą tarp suvažiavimų, negali
spręsti šių klausimų, kurie priklauso išimtinei LSDP suvažiavimo arba konferencijos kompetencijai:
priimti, papildyti ar keisti LSDP Programą;
priimti, papildyti ar keisti LSDP Statutą;
nustatyti LSDP programos įgyvendinimo strategiją;
rinkti LSDP pirmininką ir pirmininko pavaduotojus;
rinkti LSDP tarybos narius;
rinkti LSDP finansų komisijos bei etikos ir procedūrų komisijos narius;
išklausyti ir vertinti LSDP pirmininko, tarybos, finansų komisijos bei etikos ir procedūrų komisijos ataskaitas;
priimti nutarimų dėl partijos reorganizavimo, jungimosi su kitomis partijomis (politinėmis organizacijomis) arba jos veiklos nutraukimo ir nustatyti veiklos pasibaigimo tvarką;
panaikinti LSDP konferencijos ar suvažiavimo priimtus nutarimus;
tvirtinti partijos rinkimų programą;
kelti kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus.

III SKIRSNIS. LSDP TARYBOS NARIAI

6.. LSDP tarybos narys turi teisę:
teikti dokumentų projektus tarybos posėdžiui;
dalyvauti diskusijose , teikti pasiūlymus ir balsuoti;
būti išrinktas į visas tarybos renkamas pareigas;
kreiptis su klausimais, pareiškimais ir pasiūlymais į bet kurį LSDP organą ar pareigūną ir per 30 dienų gauti atsakymą;
dalyvauti partijos skyrių tarybų posėdžiuose.

7. LSDP tarybos narys privalo:
dalyvauti tarybos posėdžiuose, apie nedalyvavimą iš anksto (bet ne vėliau kaip prieš 2 d.) raštu ar žodžiu pranešti LSDP tarybos sekretoriatui;
dalyvauti tarybos sudarytų komitetų, laikinųjų komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe;
pasirinktu būdu informuoti apie tarybos posėdžio rezultatus savo LSDP
skyriaus (grupės) narius;
vykdyti LSDP tarybos nutarimus;
laikytis šio Reglamento nuostatų .

8. Jeigu tarybos narys be pateisinamos priežasties nedalyvavo dviejuose
tarybos posėdžiuose iš eilės arba trijuose posėdžiuose per kadenciją, LSDP pirmininkas gali tarybos narį perspėti, informuoti atitinkamo LSDP skyriaus tarybą arba pateikti LSDP tarybai svarstyti klausimą dėl tarybos nario įgaliojimų sustabdymo.

IV SKIRSNIS. LSDP TARYBOS KOMITETAI, LAIKINOSIOS KOMISIJOS,DARBO GRUPĖS

9. LSDP taryba aktualiems partijos veiklos klausimams analizuoti, pasiūlymams rengti sudaro komitetus, tvirtina arba paveda LSDP prezidiumui tvirtinti šių komitetų sudėtį komitetų pirmininkų teikimu.

10. LSDP pirmininko teikimu LSDP taryba tvirtina komitetų pirmininkus .

11. LSDP tarybos komitetų vadovai sudaro nuolatinį komitetų pasitarimą, kuriam vadovauja LSDP pirmininkas. Nuolatinis komitetų pasitarimas savo veiklą organizuoja pagal LSDP tarybos patvirtintus nuostatus.

12. Konkrečioms užduotims, problemoms, klausimams spręsti LSDP taryba gali sudaryti laikinąsias komisijas ir darbo grupes.

13. LSDP tarybos komitetas, laikinoji komisija ar darbo grupė yra atskaitingi LSDP tarybai.

14. LSDP tarybos komitetas, laikinoji komisija ar darbo grupė sprendimus priima paprasta balsų dauguma ir pateikia tarybai pasirašytus komisijos pirmininko. Nepritarę gali pareikšti atskirą nuomonę, kuri pridedama prie pagrindinio sprendimo.
V SKIRSNIS. LSDP TARYBOS POSĖDŽIAI

15. LSDP tarybos posėdžius šaukia LSDP prezidiumas pagal reikalą bei atsižvelgdamas į veiklos planą, tačiau ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Neeilinis posėdis gali būti šaukiamas 1/3 Tarybos narių pageidavimu. Tarp kadencijų išlaikoma ištisa posėdžių numeracija.

16. LSDP tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise gali dalyvauti LSDP Garbės Pirmininkai ir Garbės nariai,LSDP nariai-Europos parlamento nariai ir ministrai, neišrinkti LSDP tarybos nariais.

17. LSDP tarybos posėdžių organizavimo ir darbo tvarką nustato šis Reglamentas. Kvietimus į posėdį tarybos sekretoriatas tarybos nariams išsiuntinėja likus iki posėdžio ne mažiau kaip 5 dienoms. Prie kvietimo pridedamas darbotvarkės projektas, numatytų svarstyti dokumentų projektai arba bent LSDP tarybos sprendimo tais klausimais projektai. Posėdžiai paprastai rengiami Vilniuje.

Posėdžio paruošimas, dokumentų rengimas ir pateikimas

18. LSDP tarybos posėdį paruošia (pasirūpina patalpomis, transliacijos ir įrašų technika, įgarsinimu, protokolavimu, esant reikalui, tarybos narių apgyvendinimu, jų atvykimo bei išvykimo klausimais ir kt.) tarybos sekretoriatas arba kartu su tarybos posėdį organizuoti įgalioto LSDP skyriaus taryba. Už tarybos posėdžių paruošimą atsako LSDP atsakingasis sekretorius.

19. LSDP tarybos dokumentai yra įvairaus pobūdžio: nutarimai, rezoliucijos, kreipimaisi, pareiškimai, laiškai ir kt. Dokumentų rengimo iniciatyva priklauso LSDP tarybai, prezidiumui, tarybos komitetams, tarybos nariams ir LSDP skyriams.

20. LSDP tarybai svarstyti pateikiami dokumentų projektai pagal galimybes turi būti apsvarstyti tarybos komitetuose, su jais turi būti susipažinęs LSDP prezidiumas arba partijos pirmininkas. Dokumentų projektai turi būti pateikiami LSDP tarybos sekretoriatui ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki posėdžio, kuriame jie turi būti svarstomi. Vėliau Sekretoriatui pateiktų dokumentų taryba svarstyti neprivalo.

Posėdžio organizavimo tvarka

21. LSDP tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė tarybos narių.

22. LSDP tarybos posėdžiuose gali dalyvauti LSDP etikos ir procedūrų bei finansų komisijų pirmininkai., LSDP pirmininko arba prezidiumo pakviesti svečiai, akredituoti žurnalistai.

23. Posėdžio darbotvarkę siūlo LSDP prezidiumas. Darbotvarkėje nurodomi pagrindiniai klausimai, pranešėjai, posėdžio pradžia ir pabaiga. Darbotvarkė tvirtinama posėdžio pradžioje atviru balsavimu paprasta balsų dauguma.

24. Posėdžiams pirmininkauja LSDP prezidiumo nariai, iš kurių bent vienas yra LSDP pirmininkas arba jo pavaduotojas. Pirmininkaujantis svarstomu klausimu turi laikytis neutralumo ir savo veiksmais neįtakoti tarybos narių nuomonės.

LSDP tarybos nutarimų ir kitų dokumentų priėmimas

25. Kiekvienu klausimu posėdyje priimamas nutarimas, rezoliucija, kreipimasis, pareiškimas, laiškas arba kitas dokumentas. Jo projektą pristato pagrindinis klausimo pranešėjas. Dokumentų projektus pristato ir apibūdina jų autoriai arba įgalioti asmenys, kurie atsako į tarybos narių klausimus. Po to išklausoma projektą nagrinėjusio tarybos prezidiumo ar komiteto nuomonė. Pakeitimus ir papildymus paprastai reikia pateikti pirmininkaujantiems raštu.

26. Posėdyje tarybos nariai ir svečiai kalba tik pirmininkaujančiajam leidus. Pagrindiniam pranešėjui, papildomiems pranešėjams, diskutuojantiems laiką nustato taryba. Tarybai pritarus, pranešėjų ir pasisakančiųjų laikas gali būti pratęstas. Tarybos nariai, išskyrus pranešėją, posėdžio metu tuo pačiu darbotvarkės klausimu gali kalbėti tik vieną kartą.

27. Pageidavimai diskusijoms raštu pateikiami pirmininkaujantiems. Pirmininkaujantis kviečia tarybos narius kalbėti pagal užsirašymo eilės tvarką. Neužsirašiusiems leidžiama kalbėti ne ilgiau kaip 3 min. Posėdyje dalyvaujantiems ekspertams bei svečiams žodis gali būti suteiktas tarybai sutikus.

28. Pirmininkaujantieji savo iniciatyva gali pasiūlyti nutraukti diskusijas, nors ir ne visi užsirašiusieji suspėjo pakalbėti. Šis reikalavimas netaikomas, jei suteikti prelegentui žodį reikalauja ne mažiau kaip 1/5 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių.

29. Po diskusijos taryba sprendžia dėl nutarimo priėmimo:
jeigu projektas priimtas dokumento pagrindu, taryba gali, atsižvelgdama į redakcinės komisijos siūlymus, jį patvirtinti;
jeigu projektas turi esminių trūkumų, galima jį grąžinti redakcinei komisijai dėl pakartotinio svarstymo.

30. Redakcinę komisiją tvirtina taryba atviru balsavimu. Į redakcinę komisiją turi įeiti projekto autorių atstovas ir tarybos komiteto, rengusio dokumentą, atstovas. Tarybos nurodytu laiku redakcinės komisijos pirmininkas pateikia projektą balsavimui. Jeigu pataisų autoriai reikalauja, balsavimui turi būti pateikti visi alternatyvūs variantai.

31.Priėmus dokumentą, ne mažiau kaip 20 tarybos narių gali pateikti atskirą nuomonę, kuri turi būti pridedama prie dokumento.

32. Su LSDP tarybos priimtais dokumentais supažindinami LSDP skyriai, pagal galimybes šie dokumentai yra skelbiami spaudoje, internete. Visų LSDP tarybos posėdžių medžiaga saugoma tarybos sekretoriate ir yra prieinama kiekvienam tarybos nariui.

Balsavimo tvarka

33. Balsams skaičiuoti kiekvieno LSDP tarybos posėdžio pradžioje sudaroma balsų skaičiavimo komisija ne mažiau kaip iš trijų tarybos narių. Balsų skaičiavimo komisijos nariai nepraranda teisės balsuoti, tačiau negali dalyvauti balsų skaičiavime, kai sprendžiamas jų personalinis klausimas.

34. Balsavimas gali būti atviras, vardinis arba slaptas. Tarybos nariai paprastai balsuoja atvirai, pakeldami balsavimo korteles. Slaptai arba vardiniu būdu balsuojama šio Reglamento numatytais atvejais arba kai to pareikalavus bent vienam Tarybos nariui jam pritaria 1/3 posėdyje esančių Tarybos narių. Vardiniu būdu negali būti balsuojama personalijų klausimais.

35. Slaptam balsavimui išdalijami nustatyto pavyzdžio biuleteniai, kuriuos tvirtina taryba. Balsuodami tarybos nariai išbraukia nepriimtinus pasiūlymus. Balsuojant vardiniu būdu, specialioje kortelėje tarybos narys įrašo savo pavardę, “už”, “prieš” arba “susilaikau” ir pasirašo.

36. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančių posėdyje skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančių skaičius turi būti ne mažesnis negu posėdžio teisėtumo reikalavimas ( kvorumas ).

37. LSDP tarybos nutarimai ir kiti sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, t.y. kai “už” balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių tarybos narių, jeigu LSDP statutas ir šis reglamentas nenustato kitaip. Kiekvieno balsavimo rezultatus pirmininkaujantieji paskelbia tarybai.

Posėdžio sekretoriatas

38. LSDP tarybos posėdžio sekretoriatas registruoja atvykusius į posėdį tarybos narius ir svečius. Remdamasis garso įrašais ir stenogramomis jis sudaro posėdžių protokolus. Protokolus pasirašo posėdžio pirmininkai ir sekretoriai.

39. Protokole fiksuojami visi pranešimai, kalbos, replikos, klausimai, atsakymai, pirmininkaujančių pastabos, balsavimo rezultatai, posėdžių pradžia ir pabaiga. Protokolai ir kita posėdžių medžiaga pateikiama tarybos sekretoriatui ir yra prieinama kiekvienam tarybos nariui.

VI SKIRSNIS. VADOVŲ RINKIMAI

40. Šis skyrius nustato LSDP prezidiumo narių rinkimo bei pasitikėjimo LSDP prezidiumu ir prezidiumo bei tarybos nariais svarstymo taisykles. Pagal šias taisykles tarybai nutarus gali būti vykdomi ir kiti rinkimai.

41. Kandidatus į prezidiumo narius gali kelti bet kuris tarybos narys. Kandidatų skaičius neribojamas.

42. Tarybai nutarus balsavimas gali būti slaptas arba atviras. Į balsavimo biuletenius įrašomi visi iškelti ir sutikę balotiruotis kandidatai. Balsuojant išbraukiami tie kandidatai, prieš kuriuos balsuojama. Galioja tik nustatyto pavyzdžio biuleteniai, kuriuose balsuojant kandidatų palikta ne daugiau negu reikia išrinkti.

43. Išrinktais laikomi iš anksto nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausiai balsų. Jeigu keletas kandidatų surinko tiek pat balsų, tuomet prezidiumo narių skaičius padidinamas taip, kad į jį patektų visi surinkę praeinantį balsų skaičių.

44. Pasitikėjimą prezidiumu, atskirais prezidiumo ar tarybos nariais taryba svarsto, jei motyvuotą to reikalavimą pasirašo ne mažiau kaip 1/5 tarybos narių. Reikalavimas svarstyti pasitikėjimą LSDP prezidiumu, atskirais prezidiumo ar tarybos nariais įteikiamas LSDP pirmininkui. Taryba balsuodama nusprendžia, ar svarstyti pasitikėjimo klausimą. LSDP prezidiumas, atskiras prezidiumo ar tarybos narys gali atsistatydinti iki balsavimo dėl pasitikėjimo.

45. Prieš svarstant pasitikėjimą ir po diskusijų suteikiamas žodis prezidiumo atstovui arba asmeniui, kurio pasitikėjimą taryba svarsto. Dėl pasitikėjimo balsuojama slaptai. Balsavimui dėl pasitikėjimo asmeniu išdalinami biuleteniai su žodžiais “pasitikiu” ir “nepasitikiu”. Balsuojant išbraukiamas nereikalingas žodis. Balsavimui dėl pasitikėjimo prezidiumu biuletenyje nurodomas visas jo narių sąrašas, o balsuojantys išbraukia pavardes tų prezidiumo narių, kuriais nepasitiki.

46. Jei nepasitikėjimą asmeniu pareiškė daugiau kaip pusė visų tarybos narių, nepasitikėjimas yra priimtas. Asmuo, kuriam pareikštas nepasitikėjimas, privalo atsistatydinti. Jei balsuojant dėl nepasitikėjimo prezidiumu, nepasitikėjimas pareiškiamas daugiau kaip 1/2 prezidiumo narių, tuomet yra priimtas nepasitikėjimas visu prezidiumu. LSDP prezidiumas privalo visas atsistatydinti ir turi būti renkamas iš naujo. Jeigu nepasitikėta mažiau kaip 1/2 prezidiumo narių, atsistatydina tik tie prezidiumo nariai, kuriais nepasitikima.

VIII SKIRSNIS. REGLAMENTO PRIĖMIMAS IR KEITIMAS

47. Šis Reglamentas priimamas ir keičiamas paprasta posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Reglamento pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo kito tarybos posėdžio.

LSDP pirmininkas ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

LSDP FINANSŲ KOMISIJOS NUOSTATAI
I SKIRSNIS.

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. LSDP finansų komisija (toliau – Komisija) yra suvažiavime renkama ir jam atskaitinga savarankiška partijos institucija, įgyvendinanti partijos statute ir šiuose nuostatuose nurodytus uždavinius ir funkcijas.
2. Komisija tikrina LSDP tarybos, partijos skyrių finansinę veiklą, bendradarbiauja su partijos skyrių finansų komisijomis ir teikia joms pagalbą.
3. Partijos organizacijos turi vadovautis Komisijos išvadomis dėl finansinės veiklos.
4. Komisija dirba pagal savo priimtus ir jos veiklą reglamentuojančius nuostatus.
5. LSDP suvažiavime išklausomos ir vertinamos Komisijos veiklos ataskaitos.

II SKIRSNIS.

KOMISIJOS TIKSLAI IR VEIKLOS PRINCIPAI
6. Komisijos veikla grindžiama nešališkumo ir objektyvumo principais.
7. Komisija siekia, kad LSDP tarybos, partijos skyrių finansinė veikla būtų efektyvi.

III SKIRSNIS.

KOMISIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
8.Komisija renkama iš ne daugiau kaip 15 narių.
9.Į Komisiją negali būtį renkami LSDP tarybos bei etikos ir procedūrų komisijos nariai, taip
pat skyrių tarybų nariai.
10.Komisijoj e vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 2/3.
11 .Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas išrenkami iš Komisijos narių tarpo daugiau kaip pusės Komisijos posėdyje dalyvaujančiųjų balsais.
12. Komisijos pirmininkas:
12.1.Organizuoja Komisijos darbą.
12.2. Šaukia ir veda posėdžius.
12.3. Atstovauja Komisiją santykiuose su kitomis partijos institucijomis.
12.4. Pasirašo Komisijos nutarimus ir išvadas.
13.Komisijos pirmininko pavaduotojas vykdo Komisijos pirmininko pavedimus, o pirmininkui nesant arba jam negalint eiti savo pareigų, laikinai eina pirmininko pareigas. 14.Komisija iš savo narių gali išsirinkti sekretorių, kuriam yra pavedami Komisijos darbo techninio aptarnavimo klausimai.

IV SKIRSNIS.

KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
16.Komisija veikia pagal savo posėdyje patvirtintus darbo planus.
17.Komisijos posėdžiai:
17.1. Teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių.
17.2. Visi Komisijos nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais.

V SKIRSNIS.

TIKRINIMO OBJEKTAI IR TVARKA
18. Komisija, kontroliuodama LSDP tarybos, partijos skyrių finansinę veiklą, tikrina:
18.1. Turtą.
18.2. Lėšas.
18.3. Lėšų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas.
18.4. Finansinę atskaitomybę.
19. Tikrinimai atliekami Komisijos sprendimu arba Komisijos pirmininko raštišku pavedimu.
20. Atlikus tikrinimus, turi būti parengtos ataskaitos, kuriose išdėstomi tikrinimo rezultatai ir
rekomendacijos.
21. Tikrinimų rezultatai (ataskaitos) apsvarstomi Komisijos posėdžiuose ir, esant reikalui, priimami Komisijos nutarimai ar kitokie sprendimai.

Patvirtinta: LSDP Finansų komisijos posėdyje 2007-12-15

LSDP Finansų komisijos pirmininkas
Jonas Budrevičius

Leave a Comment