Žengtas svarbus žingsnis atnaujinant rūšiavimo gamyklos veiklą


 Powered by Max Banner Ads 

Nuo antradienio, kovo 13 d., UAB „NEG Recycling“ neteko teisės eksploatuoti Marijampolės mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių gamyklą –UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras  vienašališkai nutraukė sutartį su „NEG Recycling“.

 „Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo (MBA)  įrenginių operatorius UAB „NEG Recycling“ niekada, išskyrus bandomąjį laikotarpį,  nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, sakė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. Dar 2017 metų rugsėjo 27 d. vienašališkai sustabdė atliekų priėmimą ir rūšiavimą MBA, nors buvo įsipareigojęs veiklą vykdyti ne mažiau 10 metų“.

UAB „NEG Recycling“, apdorodamas įrenginiuose mišrias komunalines atliekas, atrinkdavo iki 3 proc. antrinių žaliavų, kurias realizuodavo savo nuožiūra. Degias atliekas operatorius tiesiog sandėliavo savo teritorijoje ir po rūšiavimo jų niekaip kitaip netvarkė.  TIPK  (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ) leidime yra numatyta galimybė MBA teritorijoje saugoti tik ribotą kiekį atliekų po rūšiavimo. Kai degiųjų atliekų kiekis pradėjo viršyti leistiną TIPK, „NEG Recycling“ už šių reikalavimų nesilaikymą gavo Marijampolės RAAD, Utenos RAAD kontrolierių baudas. Tuomet operatorius ėmė įrodinėti, kad teritorijoje yra sukaupta ne degiosios atliekos, bet KAK, kuris, jų manymu, turėtų priklausyti MAATC. Ėmė reikalauti, kad MAATC pasiimtų jų teigimu KAK (degiąsias atliekas) iš MBA teritorijos. Tačiau sutartyje yra punktas:“ visos po rūšiavimo susidariusios atliekos, įskaitant KAK, yra operatoriaus nuosavybė“.

2017 m. rugsėjo 27 d. „NEG Recycling“, pažeisdamas sutartinius įsipareigojimus,   vienašališkai nutraukė atliekų priėmimą MBA įrenginiuose ir sustabdė jų veiklą. Tuoj po to operatorius išsiuntė raštą Europos Komisijai ir pranešė, kad MBA Marijampolėje neveikia ir dėl to Lietuva nevykdo įsipareigojimų deramai panaudoti gautą ES struktūrinių fondų paramą. O taip pat kreipėsi į teismus: kad teismas neleistų nutraukti sutarties su sutartinių įsipareigojimų nevykdančiu operatoriumi, kad KAK  iš MBA teritorijos pasiimtų MAATC ( ir už jų tvarkymą jau pakartotinai turėtų sumokėti Marijampolės atliekų turėtojai), kad teismas įpareigotų MAATC pakeisti sutartyje įtvirtintas nuostatas dėl išrūšiuotų antrinių žaliavų kiekio ir pan.

Kauno apygardos teismas buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui nutraukti sutartį su UAB „NEG Recycling“. Tačiau 2018 metų kovo mėn, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui teisme įrodžius, kad laikinosios apsaugos priemonės nėra būtinos, jos buvo panaikintos. Todėl 2018 kovo 13 d. UAB „NEG Recycling“ buvo pranešta, kad sutartis su šiuo operatoriumi yra nutrūkusi, paprašyta perduoti MBA įrenginius jų savininkams – Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui.

Siekiant apsaugoti  MBA turtą, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras nutrūkus sutarčiai užrakino MBA vartus ir paprašė teritoriją saugoti apsaugos darbuotojus. Į MBA buvo iškviesti „NEG Recycling“ vadovai, jų paprašyta perduoti turtą. Tačiau Marijampolės MBA vadovaujantis „NEG Recycling“ gamybos vadovas Antanas Mieliauskas atsisakė įleisti į MBA Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro darbuotojus, įgaliotus perimti MBA turtą.

Jis iškvietė policijos pareigūnus ir jiems teigė, kad negali patekti į savo darbovietę. Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras į MBA iškvietė antstolę, kuri užfiksavo, jog centro darbuotojus įleisti į MBA atsisakė „NEG Recycling“ . Dar vienas antstolis, iškviestas „NEG Recycling“,  užfiksavo, kad nutrūkus sutarčiai MBA teritoriją ėmė saugoti apsaugos tarnyba.

„Pagal galiojančius teisės aktus prieš terminą nutraukus sutartį su operatoriumi MBA turtą tikimės perimti 2018 metų kovo 16 dieną, – sakė A. Bagušinskas. – „NEG Recycling“ atstovai yra paprašyti jį perduoti“.

Direktorius tikisi, kad artimiausiomis dienomis pavyks sutvarkyti reikiamus dokumentus atliekų mechaninio biologinio apdorojimo veiklai vykdyti , bus surinkta darbuotojų komanda ir bus atnaujinta MBA veikla. Ją laikinai, kol vyks konkursas naujam MBA operatoriui atrinkti, vykdys pats atliekų tvarkymo centras.
A. Bagušinskas teigia,  kad atsisakius „NEG recycling“ paslaugų,  mokesčiai už atliekų tvarkymą marijampoliečiams nedidės. UAB „NEG Recycling“ dar pernai buvo paprašę, kad būtų padidinti sutartyje numatyti tarifai už jų paslaugas, nurodė, kad  ketina didinti atlyginimus. Kad būtų galima daugiau mokėti už paslaugas operatoriui, kuris dar ir nevykdė sutartinių įsipareigojimų,  mokesčius marijampoliečiams  būtų tekę didinti.

 UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro informacija

Leave a Comment