Visuomeninė veikla ne tik turiningas laiko praleidimas, bet ir galimybė padėti žmonėms


 Powered by Max Banner Ads 

Savivaldybės vadovas be vadybinių gebėjimų, labai svarbu, kad gebėtų matyti ir mylėti žmogų, burti bendruomenę, būti veiklus, aktyvus ir matomas, toks kaip dabar laikinai mero pareigas einanti kandidatė į merus Irena Lunskienė:

Gebėjimas dalintis, aukoti ir džiaugtis, kai gali kažką daryti kito žmogaus labui. Šias savybes Irena Lunskienė išsiugdė dirbdama seniūnės pareigose. Ji puikiai įrodė, kad yra žmogus, mokantis rūpintis šalia esančiais, betarpiškai mylėti ir gerbti visus bendruomenės narius, kuriems reikia meilės ir pagalbos. Jos rūpestį jaučia senjorai, neįgalieji visuomenės nariai, visi, kuriems reikalinga parama ir šiltas, jautrus rūpestis.

Jautrus ir atsakingas požiūris į vaiko ir šeimos problemas, priimti reikalingi ir tinkami sprendimai. Irena Lunskienė to išmokusi kaip rūpestinga mama augindama savo vaikus, tai puikiai
taiko ir darbe, ir kasdieniame gyvenime. Ji puikiai supranta ir įsigilina į šeimos rūpesčius, geba pamatyti ir išgirsti vaiką ar paauglį, kuriam reikia pagalbos, geba atjausti ir rūpintis.

Dalyvavimas politiniame ir visuomeniniame gyvenime ne tik darbo metu, bet ir laisvalaikiu. Irena Lunskienė aktyviai dalyvauja įvairių visuomeninių organizacijų veikloje. I. Lunskienės iniciatyva įkurtas ir ilgus metus puoselėjamas Sūduvos seniūnų klubas, kuriame susibūrę Sūduvos krašto seniūnai dalyvauja įvairiose veiklose dalindamiesi gerąja patirtimi. Aktyvi ir ilgametė klubo veikla įrodo, kad įgytas pasitikėjimas, gebėjimas bendrauti, puikiai atspindi I. Lunskienės organizacinius ir vadovavimo įgūdžius. Irena Lunskienė yra Marijampolės tautinių mažumų klubo „Mozaika“ iniciatorė ir globėja, Želsvos kaimo bendruomenės pirmininkė ir aktyvi narė, matoma ir girdima įvairiuose savivaldybės renginiuose. Šiltas geras ir padrąsinantis žodis renginių organizatoriams ir dalyviams parodo, koks svarbus jos veiklos prioritetuose bendruomeniškumo stiprinimas, kultūrinių tradicijų puoselėjimas.

Gebėjimas džiaugtis kito pasiekimais augina žmogų ir kuria grožį. Laikinosios merės Irenos Lunskienės savybės pamatyti, skatinti atskleisti ir puoselėti žmogaus talentus bei ugdyti pasitikėjimą savimi puikiai atsiskleidžia vadovaujant „Zonta International“ Lietuvos regiono „Zontos“ Marijampolės klubui. Jos iniciatyva klubas rūpinasi ir labdaringa parama prisideda prie talentingų mergaičių besimokančių meno srityje rėmimo. Jos iniciatyva skatinama klubo veikla, neužmirštamos socialinės įstaigos ir akcijos.

Politinė reklama

 

LSDP Marijampolės skyriaus informacija

Leave a Comment